PROPOSTES DEL TSSIB PER A LA LEGISLATURA 2019-2023

LOGO 3R SECTOR

COMPROMISOS FONAMENTALS:

 • El primer,  que totes les administracions han d’ augmentar i prioritzar la despesa destinada a prestacions socials.
 • El segon compromís suposa la dignificació del treball de les entitats sense ànim de lucre mitjançant la concertació social o altres fórmules que garanteixin l’estabilitat dels serveis. Les persones usuàries que reben serveis fonamentals d’entitats que gestionen amb eficiència i eficàcia- i així ho han demostrat- no poden dependre de subvencions i convocatòries puntuals.
 • I finalment, el tercer compromís ha de ser que el Govern de les Illes Balears que surti de les properes eleccions, garanteixi que els recursos arribin a totes les persones que ho requereixin, visquin on visquin; apropant els programes i serveis o bé garantint el transport o cercant formules que puguin acostar els serveis a tota la població. Així mateix que el Consell Insular de Menorca i el Consell Insular d’Eivissa despleguin totes les seves competències perquè tots els ciutadans balears tinguin accés als mateixos serveis.

 

PROPOSTES:

 1.  Reduir l’índex de pobresa. Que tant a nivell autonòmic com local s’estableixin Plans d’Inclusió Social que comptin amb objectius clars, recursos adequats, sistemes d’informació i seguiment i una adequada implicació de les organitzacions socials. Adequar i millorar les pensions no contributives i assistencials a les necessitats del col·lectiu. Les pensions han de garantir que la persona que les rep pot dur una vida digna i normalitzada. Ampliar la implantació de la Renda Social Garantida.
 2. Millorar i complementar la xarxa de serveis per a persones en situació de vulnerabilitat. Promoure realment l’autonomia personal i la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat, potenciant la creació de serveis innovadors i flexibles. Implementar mesures que permetin a les persones  sortir de les situacions d’exclusió.
 3. Dur a terme les iniciatives i les reformes legislatives necessàries per garantir el dret a l’habitatge. Promoure, a través de la participació ciutadana, noves formes d’accés a un habitatge digne i asequible.
 4. Aplicar un barem de valoració de la discapacitat que reconegui automàticament el 33% en malalties neuro-degeneratives. I que permeti que les persones que milloren la seva situació, gràcies als suports que reben per tenir reconeguda oficialment la seva discapacitat, puguin mantenir el certificat.
 5. Millorar l’atenció a persones amb malalties cròniques i degeneratives mitjançant programes de rehabilitació continuats i especialitzats i potenciant la coordinació sociosanitària.
 6. Ampliar i millorar l’atenció a la salut mental reduint les ràtios i el temps d’espera en l’atenció psiquiàtrica. Ampliar les places concertades i potenciar i millorar la dotació econòmica de centres d’atenció diürna, tallers rehabilitadors, programes d’inserció laboral i social, programes d’habitatge i atenció domiciliària.
 7. Millorar i complementar la xarxa de serveis per a gent gran. Desenvolupar un Pla Autonòmic sobre l’envelliment de la població de les Illes Balears que promogui realment l’autonomia personal i la inclusió social dintre de l’àmbit comunitari, desenvolupant mesures per pal·liar la soledat i l’aïllament de les persones majors.
 8. Elaborar i aprovar un protocol d’ actuació en situacions de maltractament a gent gran i/o persones amb discapacitat similars als existents en els àmbits de la infància i de la violència de gènere.
 9. Impulsar polítiques educatives inclusives i innovadores per a l’alumnat d’infantil, primària, secundària i formació professional dotant als centres dels recursos necessaris  (educadors/es socials, professionals de suport psicopedagògic suficients i equips itinerants de suport sociosanitari) i implementar mesures concretes per reduir l’abandonament escolar primerenc i el fracàs escolar.
 10. Desenvolupar la concertació dels serveis i programes d’orientació, formació i inserció laboral per a col·lectius en situació de vulnerabilitat; tal i com estableix la Llei de Serveis a les Persones en l’Àmbit Social.
 11. Comprometre’s amb l’economia social i solidària. Donar continuïtat al Pla Director d’Economia Social 2018-2022 i millorar el seu seguiment a través del Consell d’Economia Social. Incrementar les ajudes a les empreses d’inserció social pel manteniment de llocs de treball i per a tècnics de producció i acompanyament. Potenciar els serveis de suport per a la creació i consolidació d’empreses d’inserció per tal d’afavorir la inserció efectiva dels col·lectius més vulnerables. Donar suport a projectes i nous models d’economia social i solidària. Potenciar el desenvolupament de la nova llei de contractació pública i garantir la presència en les licitacions públiques del model de reserva de mercat per empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social.
 12. Exigir, amb les inspeccions i les sancions oportunes, que les empreses de més de 50 treballadors compleixen amb l’obligatorietat de comptar amb el 2% de treballadors amb discapacitat en empreses privades i el 5% en administracions.
 13. Implementar- a totes les administracions-  la Llei del Tercer Sector d’Acció Social  i la Llei de Serveis a les Persones en l’Àmbit Social.
 14. Implementar els Reglaments que desenvolupen la Llei d’Accessibilitat Universal.
 15. Establir línies de finançament per a manteniment i adquisició de noves infraestructures que permetin a les entitats del Tercer Sector Social ampliar i millorar el seus serveis. Garantir recursos per garantir el funcionament de les xarxes i federacions.
 16. Crear un fòrum d’interlocució directe i estable entre el Govern de les Illes Balears i els representants de l’àmbit de la inclusió social i de la discapacitat del TSSIB tal i com es recull a la Llei 3/2018 del Tercer Sector d’Acció Social.
 17. Fer complir el previst a la legislació vigent en matèria de simplificació administrativa. Facilitar les gestions amb les administracions públiques i reduir els tràmits burocràtics tant de les persones usuàries com de les entitats.
 18. Promoure i donar suport al voluntariat com a forma de participació social i element diferenciador de les entitats del tercer sector.