PROPOSTES DEL TSSIB ÀMBIT SALUT

LOGO 3R SECTOR

 1. Garantir l’accessibilitat universal a tot els recursos sanitaris, tenint en compte no sols l’àmbit de les barreres arquitectòniques, sinó també el que fa referència a barreres de comunicació en totes les discapacitats. Fer un pla d’eliminació de les barreres dels hospitals, i continuar amb el pla d’accessibilitat dels centres de salut.
 2. Facilitar l’accés als recursos preventius i de suport psicosocial que ofereixen les entitats del tercer sector que eviten o retarden l’agreujament de la discapacitat. És bàsica la derivació àgil i ràpida dels serveis de salut a aquests serveis, especialment en el moment del diagnòstic. També a les famílies, sobretot quan la persona està encara en fase aguda, perquè puguin ser acompanyades i orientades des de l’inici.
 3. Eliminar les barreres per obtenir i mantenir el certificat de discapacitat, que és el que obri la porta per accedir als serveis socials, o legislar mesures alternatives.
 4. Promoure de forma decidida la coordinació tècnica entre els professionals dels serveis de salut i dels serveis socials. I no sols entre els tècnics dels serveis públics, ja que gran part de les necessitats d’aquest col·lectiu són ateses per les entitats del tercer sector. Són aspectes claus formalitzar convenis de coordinació i disposar de mecanismes per compartir informació sobre la situació de les persones i de l’atenció que reben.
 5. Establir mecanismes de participació de la ciutadania en la gestió dels recursos, oferint espais de contingut polític, però també tècnic i de gestió, on puguem contribuir a evolucionar cap a un model més ajustat a les necessitats de les persones usuàries del sistema de salut. Espais on puguem expressar les nostres necessitats i propostes a les persones amb influència per canviar el sistema. Avançam algunes propostes:
 6. Ampliar i millorar el sistema per fer gestions i consultes telemàtiques. Això és especialment necessari en el cas de les persones que resideixen lluny dels recursos sanitaris o amb mobilitat reduïda, i suposa un gran estalvi de despeses per tots.
 7. Recuperar i promoure espais com la comissió de participació ciutadana que existia a l’Hospital de Son Llàtzer.
 8. Dissenyar itineraris específics en serveis d’urgències per a persones afectades per malalties immunodeficients, neurodegeneratives, demències, etc.
 9. Incloure una alarma en la targeta sanitària de persones amb malalties cròniques greus per facilitar la intervenció en situacions d’emergència i per accedir més fàcilment a tractaments específics quan s’accedeix a serveis d’urgència.
 10. Ajustar la coordinació de les unitats d’atenció multidisciplinar a malalties cròniques greus per adaptar-se a les necessitats de les persones, sobretot en el cas dels infants  per tal d’evitar l’absentisme escolar.
 11. Garantir que els nous fàrmacs arribin ràpidament als pacients que ho requereixen una vegada són aprovats per l’Agència Europea del Medicament, sense tenir en compte criteris econòmics o de baixa prevalença.
 12. Reivindicar la necessitat d’ordenar, legislar i promoure els medicaments orfes i personalitzats davant l’organisme competent.
 13. Promoure la creació i fiançament de projectes pilot per aplicació de metodologies innovadores en salut mental.
 14. Augmentar les ajudes per pal·liar el gran cost econòmic que han d’assumir les famílies: Les que tenen membres diagnosticats amb una malaltia rara. Actualment es troben amb medicaments que només estan subvencionats un 40% i molts productes (de neteja, destinats a cures, suplements nutritius…) que han d’assumir totalment. Les dels familiars de malalts desplaçats (que les dietes de manutenció s’ajustin a les despeses reals)
 15. Ampliar els productes i les ajudes del catàleg Ortoprotèsic (per exemple, els productes de suport per higiene ne entren, …). També que l’accés a als productes depengui de les necessitats de la persona i no del seu diagnòstic. Què la persona no hagi d’avançar l’import dels productes quan es trobi en una situació econòmica precària o quan siguin productes d’un cost molt elevat. Incorporar productes tecnològics que faciliten l’autonomia personal (handbike elèctrica, scooters, etc.)
 16. Augmentar els equips de fisioteràpia i infermeria destinats a alumnes que requereixen aquest suport i millorar la coordinació amb Educació.
 17. Garantir el servei de transport per tots els serveis públics de rehabilitació de persones amb malalties cròniques.
 18. Posar en marxa registres de malalties, i promoure la transparència i el fàcil accés a les dades de salut de la nostra comunitat: dades sociodemogràfiques, epidemiològiques, etc.
 19. Promoure campanyes de prevenció i detecció precoç de malalties.
 20. Augmentar els recursos humans i econòmics destinats a investigació en l’àmbit de la salut.