JORNADES TSSIB 16 OCTUBRE

jornades 16 octubre

Noves Entitats

INeDITHOSDACESMAL ‘ Assemblea General Ordinària 2019 ha ratificat la incorporació de dues noves entitats a la nostra federació: DACESMA i INeDITHOS. Vos convidam a seguir-los a través de les xarxes socials perquè pogueu conèixer la gran tasca que realitzen.

PROPOSTES DEL CERMI IB PEL 2019-2023

CERMI ILLES BALEARS

PROPOSTES SERVEIS SOCIALS

1.- Augmentar i prioritzar la despesa destinada a prestacions socials

2.- Desenvolupar un decret de promoció de l’autonomia personal per a infants i adolescents amb discapacitat (de 6 a 16 anys), amb garanties i que abordi totes les necessitats de suport de forma transversal.

3.- Facilitar l’accés a l’habitatge per part de les persones amb discapacitat, mitjançant una doble via:

-Incrementar el nombre d’habitatges de protecció oficial, garantint que totes siguin accessibles i establint-ne un percentatge que estiguin totalment adaptades a persones amb discapacitat física.

-Incrementar el número de places del servei de suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, reconeixent-los un complement econòmic que permeti que aquelles persones que no poden accedir a aquest recurs per falta de mitjans econòmics ho puguin fer.

4.- Transferir les competències i el pressupost dels serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental als Consells Insulars, a l’igual que s’ha fet a tots els serveis dirigits a persones amb altres discapacitats.

5.- Realitzar un pla d’inversions que permeti a curt termini la creació de noves places de serveis especialitzats per a persones amb discapacitat.

6.- Consolidar tota la xarxa pública de serveis socials d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat mitjançant l’acció concertada, eradicar les llistes d’espera i previsió i increment de places anuals. 

7.- Revisar i incrementar els preus dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat, de forma que es contempli l’increment de costos salarials per l’impacte del “XV Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis d’atenció a persones amb discapacitat” recentment signat i es recuperi el marge de les entitats per a poder realitzar inversions i així crear noves places a mig i llarg termini.

8.- Fer complir el previst a la legislació vigent en matèria de simplificació administrativa.

9.- Modificar el Decret de Registre Unificat per a què s’incorpori al cens d’entitats no lucratives del tercer sector i per a què es simplifiqui tot el procediment d’autoritzacions i acreditacions dels serveis, eliminant traves burocràtiques.  

10.-Implementar, a totes les administracions, la Llei del Tercer Sector d’Acció Social i la Llei de Serveis a les Persones a l’Àmbit Social  comptant amb el TSSIB per a la planificació de normes, plans, serveis….

 

PROPOSTES EDUCACIÓ

1.- Apostar de forma decidida per l’educació inclusiva: transformant el sistema d’educació ordinari i incrementant la dotació pressupostària a fi de què els centres d’educació especial puguin reconvertir-se en centres de recursos i es converteixin en centres de referència que puguin proveir de tots els suport necessaris que precisin els alumnes amb discapacitat dels centres ordinaris.

2.- Modificar, desenvolupar i aplicar de forma efectiva el Decret autonòmic d’atenció a la diversitat, de manera que permeti avançar en aquesta direcció.

3.- Impulsar polítiques educatives i innovadores per a l’alumnat d’infantil, primària, secundària i formació professional.

4- Augmentar els equips de fisioteràpia i infermeria destinats a alumnes que requereixen aquest suport i millorar la coordinació entre Educació, Salut i Serveis Socials.

 

 

PROPOSTES TREBALL

1.- Desenvolupar la concertació dels serveis i programes d’orientació, formació i inserció laboral per a col·lectius en situació de vulnerabilitat; tal i com estableix la Llei de Serveis a les Persones a l’Àmbit Social

2.- Apostar clarament pels centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social mitjançant polítiques públiques  que tinguin en compte la seva tasca social i efectuïn discriminació positiva tant en les subvencions destinades a centres especials d’ocupació, com en la contractació pública.

3.- Promoure la contractació pública responsable dins l’àmbit de l’administració local així com la formació dels tècnics amb aquesta matèria.

 

 

PROPOSTES SALUT

1.- Millorar l’atenció a persones amb malalties cròniques i degeneratives mitjançant programes de rehabilitació continuats i especialitzats i potenciant la coordinació sociosanitària.

2.- Ampliar i millorar l’atenció a la salut mental reduint les ràtios i el temps d’espera en l’atenció psiquiàtrica.

3.- Fomentar la innovació mèdica, social i tecnològica en l’àmbit de la salut mental.

4.- Promoure la  coordinació entre recursos de salut i de serveis socials

5.- Crear espais de coordinació tècnica i de treball entre els serveis de les entitats de pacients i els d’IB-Salut.

6.- Incloure itineraris específics en serveis d’urgències per a persones afectades per malalties immunodeficients.

7.- Potenciar que les unitats d’atenció multidisciplinar a malalties cròniques greus estiguin coordinades, sobretot en el cas d’infants,  per evitar l’absentisme escolar.

8.- Prioritzar que els nous fàrmacs, una vegada aprovats per l’Agència Europea del Medicament, arribin als pacients que ho requereixen sense tenir en compte criteris econòmics o de baixa prevalença.

9.- Pal·liar el gran cost econòmic que han d’assumir les famílies amb membres diagnosticats amb una malaltia rara. Actualment es troben amb medicaments que només estan subvencionats un 40% i molts productes (de neteja, destinats a cures, suplements nutritius…) que han d’assumir totalment.

10.- Posar en marxa registres de malalties rares que permetin col·laborar i augmentar el coneixement entre professionals.

11.- Augmentar les dietes per a familiars de malalts desplaçats- a la Península o de Menorca, Eivissa i Formentera a Palma- per garantir les despeses reals de manutenció.

12.- Facilitar i millorar l’adquisició d’ajudes del Catàleg Ortoprotèssic. Incloure que l’accés a determinats productes depengui de les necessitats que tingui una persona i no exclusivament del seu diagnòstic. Que l’usuari no hagi d’avançar l’import dels productes quan es trobi en una situació econòmica precària o quan siguin productes d’un cost molt elevat.

13.-  Incloure un servei de transport per als serveis de rehabilitació de persones amb malalties cròniques i en salut mental (igual que en el cas de la rehabilitació puntual)

 

PROPOSTES ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

1.- Implementar els Reglaments que desenvolupen la Llei d’Accessibilitat Universal.

2.- Ampliar, millorar i fer accessible a tothom el sistema per fer gestions i consultes telemàtiques.

3.- Millorar l’accessibilitat específica de persones amb discapacitat visual per a garantir la seguretat específica en el desplaçament. Seguir adaptant semàfors sonors i senyalitzar correctament passos de vianants, carrils bici, carreres de plataforma única…. Millorar les senyals auditives de patinets elèctrics, cotxes elèctrics…

4.- Apostar per l’accessibilitat digital per a tothom. Que pàgines web i app públiques i privades compleixin els requisits d’accessibilitat.

5.- Millorar la senyalística