PROPOSTES DEL TSSIB PER A LA LEGISLATURA 2019-2023

LOGO 3R SECTOR

COMPROMISOS FONAMENTALS:

 • El primer,  que totes les administracions han d’ augmentar i prioritzar la despesa destinada a prestacions socials.
 • El segon compromís suposa la dignificació del treball de les entitats sense ànim de lucre mitjançant la concertació social o altres fórmules que garanteixin l’estabilitat dels serveis. Les persones usuàries que reben serveis fonamentals d’entitats que gestionen amb eficiència i eficàcia- i així ho han demostrat- no poden dependre de subvencions i convocatòries puntuals.
 • I finalment, el tercer compromís ha de ser que el Govern de les Illes Balears que surti de les properes eleccions, garanteixi que els recursos arribin a totes les persones que ho requereixin, visquin on visquin; apropant els programes i serveis o bé garantint el transport o cercant formules que puguin acostar els serveis a tota la població. Així mateix que el Consell Insular de Menorca i el Consell Insular d’Eivissa despleguin totes les seves competències perquè tots els ciutadans balears tinguin accés als mateixos serveis.

 

PROPOSTES:

 1.  Reduir l’índex de pobresa. Que tant a nivell autonòmic com local s’estableixin Plans d’Inclusió Social que comptin amb objectius clars, recursos adequats, sistemes d’informació i seguiment i una adequada implicació de les organitzacions socials. Adequar i millorar les pensions no contributives i assistencials a les necessitats del col·lectiu. Les pensions han de garantir que la persona que les rep pot dur una vida digna i normalitzada. Ampliar la implantació de la Renda Social Garantida.
 2. Millorar i complementar la xarxa de serveis per a persones en situació de vulnerabilitat. Promoure realment l’autonomia personal i la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat, potenciant la creació de serveis innovadors i flexibles. Implementar mesures que permetin a les persones  sortir de les situacions d’exclusió.
 3. Dur a terme les iniciatives i les reformes legislatives necessàries per garantir el dret a l’habitatge. Promoure, a través de la participació ciutadana, noves formes d’accés a un habitatge digne i asequible.
 4. Aplicar un barem de valoració de la discapacitat que reconegui automàticament el 33% en malalties neuro-degeneratives. I que permeti que les persones que milloren la seva situació, gràcies als suports que reben per tenir reconeguda oficialment la seva discapacitat, puguin mantenir el certificat.
 5. Millorar l’atenció a persones amb malalties cròniques i degeneratives mitjançant programes de rehabilitació continuats i especialitzats i potenciant la coordinació sociosanitària.
 6. Ampliar i millorar l’atenció a la salut mental reduint les ràtios i el temps d’espera en l’atenció psiquiàtrica. Ampliar les places concertades i potenciar i millorar la dotació econòmica de centres d’atenció diürna, tallers rehabilitadors, programes d’inserció laboral i social, programes d’habitatge i atenció domiciliària.
 7. Millorar i complementar la xarxa de serveis per a gent gran. Desenvolupar un Pla Autonòmic sobre l’envelliment de la població de les Illes Balears que promogui realment l’autonomia personal i la inclusió social dintre de l’àmbit comunitari, desenvolupant mesures per pal·liar la soledat i l’aïllament de les persones majors.
 8. Elaborar i aprovar un protocol d’ actuació en situacions de maltractament a gent gran i/o persones amb discapacitat similars als existents en els àmbits de la infància i de la violència de gènere.
 9. Impulsar polítiques educatives inclusives i innovadores per a l’alumnat d’infantil, primària, secundària i formació professional dotant als centres dels recursos necessaris  (educadors/es socials, professionals de suport psicopedagògic suficients i equips itinerants de suport sociosanitari) i implementar mesures concretes per reduir l’abandonament escolar primerenc i el fracàs escolar.
 10. Desenvolupar la concertació dels serveis i programes d’orientació, formació i inserció laboral per a col·lectius en situació de vulnerabilitat; tal i com estableix la Llei de Serveis a les Persones en l’Àmbit Social.
 11. Comprometre’s amb l’economia social i solidària. Donar continuïtat al Pla Director d’Economia Social 2018-2022 i millorar el seu seguiment a través del Consell d’Economia Social. Incrementar les ajudes a les empreses d’inserció social pel manteniment de llocs de treball i per a tècnics de producció i acompanyament. Potenciar els serveis de suport per a la creació i consolidació d’empreses d’inserció per tal d’afavorir la inserció efectiva dels col·lectius més vulnerables. Donar suport a projectes i nous models d’economia social i solidària. Potenciar el desenvolupament de la nova llei de contractació pública i garantir la presència en les licitacions públiques del model de reserva de mercat per empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social.
 12. Exigir, amb les inspeccions i les sancions oportunes, que les empreses de més de 50 treballadors compleixen amb l’obligatorietat de comptar amb el 2% de treballadors amb discapacitat en empreses privades i el 5% en administracions.
 13. Implementar- a totes les administracions-  la Llei del Tercer Sector d’Acció Social  i la Llei de Serveis a les Persones en l’Àmbit Social.
 14. Implementar els Reglaments que desenvolupen la Llei d’Accessibilitat Universal.
 15. Establir línies de finançament per a manteniment i adquisició de noves infraestructures que permetin a les entitats del Tercer Sector Social ampliar i millorar el seus serveis. Garantir recursos per garantir el funcionament de les xarxes i federacions.
 16. Crear un fòrum d’interlocució directe i estable entre el Govern de les Illes Balears i els representants de l’àmbit de la inclusió social i de la discapacitat del TSSIB tal i com es recull a la Llei 3/2018 del Tercer Sector d’Acció Social.
 17. Fer complir el previst a la legislació vigent en matèria de simplificació administrativa. Facilitar les gestions amb les administracions públiques i reduir els tràmits burocràtics tant de les persones usuàries com de les entitats.
 18. Promoure i donar suport al voluntariat com a forma de participació social i element diferenciador de les entitats del tercer sector.

Manifest de COCEMFE pel Dia de la Dona

DONA I DISCAPACITAT

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con motivo del 8 de marzo de 2018, Día Internacional de las Mujeres, quiere reivindicar la igualdad y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres con discapacidad, que a pesar de representar a cerca del 60% de todas las personas con discapacidad, continúan siendo discriminadas y viendo vulnerados sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos.

A pesar de la falta de datos oficiales suficientes para conocer la situación real de las mujeres con discapacidad, los datos disponibles evidencian que tienen a su disposición menores recursos económicos derivados de la actividad laboral o procedentes del sistema público de protección social, así como mayor discriminación en el mercado laboral en comparación con las demás mujeres y el resto de personas con discapacidad.

Además, se suman las dificultades que encuentran las mujeres con discapacidad para el acceso a la educación, formación y al sistema sociosanitario, una mayor incidencia de los diferentes tipos de violencia, su invisibilidad en las políticas públicas y el incumplimiento de los mandatos recogidos en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En este sentido, COCEMFE reclama a las administraciones públicas que apliquen medidas que garanticen el ejercicio de sus derechos, tales como recursos económicos suficientes para implantar la accesibilidad universal en todo el sistema sanitario y en los servicios disponibles para las mujeres en general, planes educativos que incluyan la perspectiva de género y discapacidad, una mayor inversión en políticas de empleo, formación y de protección social dirigidas a mujeres con discapacidad, así como medidas reales y efectivas para la puesta en marcha del Pacto de Estado de Violencia de Género dirigidas a mujeres con discapacidad y campañas de prevención y sensibilización en este sentido.

Por ello y como parte de su firme compromiso en la defensa de la igualdad de las mujeres con discapacidad, COCEMFE comparte y anima a difundir el manifiesto elaborado con motivo del 8 de marzo de 2019 por el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad representado por la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS).

Taula TAS

4.TAULA TAS

Des de la seva constitució, Coordinadora ha format part de la Taula TAS. Aquesta plataforma- constituida per entitats i administracions- té com a finalitat millorar la inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat.