Category Archives: Novetats

Noves Entitats

INeDITHOSDACESMAL ‘ Assemblea General Ordinària 2019 ha ratificat la incorporació de dues noves entitats a la nostra federació: DACESMA i INeDITHOS. Vos convidam a seguir-los a través de les xarxes socials perquè pogueu conèixer la gran tasca que realitzen.

PROPOSTES DEL CERMI IB PEL 2019-2023

CERMI ILLES BALEARS

PROPOSTES SERVEIS SOCIALS

1.- Augmentar i prioritzar la despesa destinada a prestacions socials

2.- Desenvolupar un decret de promoció de l’autonomia personal per a infants i adolescents amb discapacitat (de 6 a 16 anys), amb garanties i que abordi totes les necessitats de suport de forma transversal.

3.- Facilitar l’accés a l’habitatge per part de les persones amb discapacitat, mitjançant una doble via:

-Incrementar el nombre d’habitatges de protecció oficial, garantint que totes siguin accessibles i establint-ne un percentatge que estiguin totalment adaptades a persones amb discapacitat física.

-Incrementar el número de places del servei de suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, reconeixent-los un complement econòmic que permeti que aquelles persones que no poden accedir a aquest recurs per falta de mitjans econòmics ho puguin fer.

4.- Transferir les competències i el pressupost dels serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental als Consells Insulars, a l’igual que s’ha fet a tots els serveis dirigits a persones amb altres discapacitats.

5.- Realitzar un pla d’inversions que permeti a curt termini la creació de noves places de serveis especialitzats per a persones amb discapacitat.

6.- Consolidar tota la xarxa pública de serveis socials d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat mitjançant l’acció concertada, eradicar les llistes d’espera i previsió i increment de places anuals. 

7.- Revisar i incrementar els preus dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat, de forma que es contempli l’increment de costos salarials per l’impacte del “XV Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis d’atenció a persones amb discapacitat” recentment signat i es recuperi el marge de les entitats per a poder realitzar inversions i així crear noves places a mig i llarg termini.

8.- Fer complir el previst a la legislació vigent en matèria de simplificació administrativa.

9.- Modificar el Decret de Registre Unificat per a què s’incorpori al cens d’entitats no lucratives del tercer sector i per a què es simplifiqui tot el procediment d’autoritzacions i acreditacions dels serveis, eliminant traves burocràtiques.  

10.-Implementar, a totes les administracions, la Llei del Tercer Sector d’Acció Social i la Llei de Serveis a les Persones a l’Àmbit Social  comptant amb el TSSIB per a la planificació de normes, plans, serveis….

 

PROPOSTES EDUCACIÓ

1.- Apostar de forma decidida per l’educació inclusiva: transformant el sistema d’educació ordinari i incrementant la dotació pressupostària a fi de què els centres d’educació especial puguin reconvertir-se en centres de recursos i es converteixin en centres de referència que puguin proveir de tots els suport necessaris que precisin els alumnes amb discapacitat dels centres ordinaris.

2.- Modificar, desenvolupar i aplicar de forma efectiva el Decret autonòmic d’atenció a la diversitat, de manera que permeti avançar en aquesta direcció.

3.- Impulsar polítiques educatives i innovadores per a l’alumnat d’infantil, primària, secundària i formació professional.

4- Augmentar els equips de fisioteràpia i infermeria destinats a alumnes que requereixen aquest suport i millorar la coordinació entre Educació, Salut i Serveis Socials.

 

 

PROPOSTES TREBALL

1.- Desenvolupar la concertació dels serveis i programes d’orientació, formació i inserció laboral per a col·lectius en situació de vulnerabilitat; tal i com estableix la Llei de Serveis a les Persones a l’Àmbit Social

2.- Apostar clarament pels centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social mitjançant polítiques públiques  que tinguin en compte la seva tasca social i efectuïn discriminació positiva tant en les subvencions destinades a centres especials d’ocupació, com en la contractació pública.

3.- Promoure la contractació pública responsable dins l’àmbit de l’administració local així com la formació dels tècnics amb aquesta matèria.

 

 

PROPOSTES SALUT

1.- Millorar l’atenció a persones amb malalties cròniques i degeneratives mitjançant programes de rehabilitació continuats i especialitzats i potenciant la coordinació sociosanitària.

2.- Ampliar i millorar l’atenció a la salut mental reduint les ràtios i el temps d’espera en l’atenció psiquiàtrica.

3.- Fomentar la innovació mèdica, social i tecnològica en l’àmbit de la salut mental.

4.- Promoure la  coordinació entre recursos de salut i de serveis socials

5.- Crear espais de coordinació tècnica i de treball entre els serveis de les entitats de pacients i els d’IB-Salut.

6.- Incloure itineraris específics en serveis d’urgències per a persones afectades per malalties immunodeficients.

7.- Potenciar que les unitats d’atenció multidisciplinar a malalties cròniques greus estiguin coordinades, sobretot en el cas d’infants,  per evitar l’absentisme escolar.

8.- Prioritzar que els nous fàrmacs, una vegada aprovats per l’Agència Europea del Medicament, arribin als pacients que ho requereixen sense tenir en compte criteris econòmics o de baixa prevalença.

9.- Pal·liar el gran cost econòmic que han d’assumir les famílies amb membres diagnosticats amb una malaltia rara. Actualment es troben amb medicaments que només estan subvencionats un 40% i molts productes (de neteja, destinats a cures, suplements nutritius…) que han d’assumir totalment.

10.- Posar en marxa registres de malalties rares que permetin col·laborar i augmentar el coneixement entre professionals.

11.- Augmentar les dietes per a familiars de malalts desplaçats- a la Península o de Menorca, Eivissa i Formentera a Palma- per garantir les despeses reals de manutenció.

12.- Facilitar i millorar l’adquisició d’ajudes del Catàleg Ortoprotèssic. Incloure que l’accés a determinats productes depengui de les necessitats que tingui una persona i no exclusivament del seu diagnòstic. Que l’usuari no hagi d’avançar l’import dels productes quan es trobi en una situació econòmica precària o quan siguin productes d’un cost molt elevat.

13.-  Incloure un servei de transport per als serveis de rehabilitació de persones amb malalties cròniques i en salut mental (igual que en el cas de la rehabilitació puntual)

 

PROPOSTES ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

1.- Implementar els Reglaments que desenvolupen la Llei d’Accessibilitat Universal.

2.- Ampliar, millorar i fer accessible a tothom el sistema per fer gestions i consultes telemàtiques.

3.- Millorar l’accessibilitat específica de persones amb discapacitat visual per a garantir la seguretat específica en el desplaçament. Seguir adaptant semàfors sonors i senyalitzar correctament passos de vianants, carrils bici, carreres de plataforma única…. Millorar les senyals auditives de patinets elèctrics, cotxes elèctrics…

4.- Apostar per l’accessibilitat digital per a tothom. Que pàgines web i app públiques i privades compleixin els requisits d’accessibilitat.

5.- Millorar la senyalística

PROPOSTES DEL TSSIB ÀMBIT SALUT

LOGO 3R SECTOR

 1. Garantir l’accessibilitat universal a tot els recursos sanitaris, tenint en compte no sols l’àmbit de les barreres arquitectòniques, sinó també el que fa referència a barreres de comunicació en totes les discapacitats. Fer un pla d’eliminació de les barreres dels hospitals, i continuar amb el pla d’accessibilitat dels centres de salut.
 2. Facilitar l’accés als recursos preventius i de suport psicosocial que ofereixen les entitats del tercer sector que eviten o retarden l’agreujament de la discapacitat. És bàsica la derivació àgil i ràpida dels serveis de salut a aquests serveis, especialment en el moment del diagnòstic. També a les famílies, sobretot quan la persona està encara en fase aguda, perquè puguin ser acompanyades i orientades des de l’inici.
 3. Eliminar les barreres per obtenir i mantenir el certificat de discapacitat, que és el que obri la porta per accedir als serveis socials, o legislar mesures alternatives.
 4. Promoure de forma decidida la coordinació tècnica entre els professionals dels serveis de salut i dels serveis socials. I no sols entre els tècnics dels serveis públics, ja que gran part de les necessitats d’aquest col·lectiu són ateses per les entitats del tercer sector. Són aspectes claus formalitzar convenis de coordinació i disposar de mecanismes per compartir informació sobre la situació de les persones i de l’atenció que reben.
 5. Establir mecanismes de participació de la ciutadania en la gestió dels recursos, oferint espais de contingut polític, però també tècnic i de gestió, on puguem contribuir a evolucionar cap a un model més ajustat a les necessitats de les persones usuàries del sistema de salut. Espais on puguem expressar les nostres necessitats i propostes a les persones amb influència per canviar el sistema. Avançam algunes propostes:
 6. Ampliar i millorar el sistema per fer gestions i consultes telemàtiques. Això és especialment necessari en el cas de les persones que resideixen lluny dels recursos sanitaris o amb mobilitat reduïda, i suposa un gran estalvi de despeses per tots.
 7. Recuperar i promoure espais com la comissió de participació ciutadana que existia a l’Hospital de Son Llàtzer.
 8. Dissenyar itineraris específics en serveis d’urgències per a persones afectades per malalties immunodeficients, neurodegeneratives, demències, etc.
 9. Incloure una alarma en la targeta sanitària de persones amb malalties cròniques greus per facilitar la intervenció en situacions d’emergència i per accedir més fàcilment a tractaments específics quan s’accedeix a serveis d’urgència.
 10. Ajustar la coordinació de les unitats d’atenció multidisciplinar a malalties cròniques greus per adaptar-se a les necessitats de les persones, sobretot en el cas dels infants  per tal d’evitar l’absentisme escolar.
 11. Garantir que els nous fàrmacs arribin ràpidament als pacients que ho requereixen una vegada són aprovats per l’Agència Europea del Medicament, sense tenir en compte criteris econòmics o de baixa prevalença.
 12. Reivindicar la necessitat d’ordenar, legislar i promoure els medicaments orfes i personalitzats davant l’organisme competent.
 13. Promoure la creació i fiançament de projectes pilot per aplicació de metodologies innovadores en salut mental.
 14. Augmentar les ajudes per pal·liar el gran cost econòmic que han d’assumir les famílies: Les que tenen membres diagnosticats amb una malaltia rara. Actualment es troben amb medicaments que només estan subvencionats un 40% i molts productes (de neteja, destinats a cures, suplements nutritius…) que han d’assumir totalment. Les dels familiars de malalts desplaçats (que les dietes de manutenció s’ajustin a les despeses reals)
 15. Ampliar els productes i les ajudes del catàleg Ortoprotèsic (per exemple, els productes de suport per higiene ne entren, …). També que l’accés a als productes depengui de les necessitats de la persona i no del seu diagnòstic. Què la persona no hagi d’avançar l’import dels productes quan es trobi en una situació econòmica precària o quan siguin productes d’un cost molt elevat. Incorporar productes tecnològics que faciliten l’autonomia personal (handbike elèctrica, scooters, etc.)
 16. Augmentar els equips de fisioteràpia i infermeria destinats a alumnes que requereixen aquest suport i millorar la coordinació amb Educació.
 17. Garantir el servei de transport per tots els serveis públics de rehabilitació de persones amb malalties cròniques.
 18. Posar en marxa registres de malalties, i promoure la transparència i el fàcil accés a les dades de salut de la nostra comunitat: dades sociodemogràfiques, epidemiològiques, etc.
 19. Promoure campanyes de prevenció i detecció precoç de malalties.
 20. Augmentar els recursos humans i econòmics destinats a investigació en l’àmbit de la salut.