Aprovat el Projecte de Llei d’Accessibilitat Universal

Palma,EMT,2001En els darrers anys les entitats del CERMI Illes Balears, com Coordinadora, han treballat intensament amb el Govern de les Illes Balears en un projecte de Llei d’Accessibilitat Universal que millori la normativa actual. El Consell de Govern aprovà el 24 de febrer aquest projecte de llei que té per objectiu garantir l’autonomia personal de tots els ciutadans i ciutadanes en tots el àmbits, amb independencia de la seva situació vital.

A més de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la norma regula també l’accessibilitat a altres àmbits, per tal que tothom tengui garantit l’accés a serveis, mitjans de transports, productes, informació i comunicacions, sempre amb la finalitat d’aconseguir una veritable accesibilitat universal.

Cal destacar també que el projecte de llei preveu un règim sancionador, amb penalitzacions econòmiques que van des del 300€ (infraccions lleus) fins als 300.00€ (infraccions molt greus), com a eina per asegurar als col·lectius de persones amb discapacitat que es compleixin les normes l’objectiu de les quals és una societat amb igualtat d’oportunitats per a tothom.